جلالتمآب همایون رسا

جلالتماب همایون رسا

سفیر و نماینده فوق العاده

زندگی نامه

پیام

@HRasaw

جمهوری اسلامی افغانستان

معلومات عمومی

بازدید از افغانستان

تاریخچه مختصر

Go to Top